Evropská politika

Bílá kniha EU o mládeži

„Bílou knihu o mládeži” (White Paper on Youth, někdy též WP on Youth Policy in Europe) hodlá Evropská komise vydat ve druhé polovině roku 2001.

Co je bílá kniha?

Oficiálně je definována jako „dokument obsahující návrhy pro komunitární aktivity ve vybraných oblastech. Obvykle následuje pro tzv. zelené knize, vydávané pro odstartování konzultačního procesu na evropské úrovni. Zatímco zelené kniha stanovuje návrhy pro veřejnou diskusi, bílá kniha obsahuje oficiální soubor doporučení ve vybrané oblasti politiky a je používána jako prostředek pro její rozvoj”.

Cíle „Bílé knihy o mládeži” jsou obvykle popisovány takto:

  • poskytnout přehled o situaci mladých lidí v zemích EU, o jejich potřebách a problémech,
  • stanovit strategické podmínky pro evropské přístupy vůči mládeži,
  • analyzovat rozvoj komunitárních aktivit EU a roli, již unie může hrát v budoucnu.

Během posledních let Evropská komise vydávala jednu až tři bílé knihy ročně. Avšak zamýšlená Bílá kniha o mládeži je první, jež se zaměřuje přímo na mládež (vedle vydání Bílé knihy o výchově a vzdělávání – „Teaching and learning – Towards the Learning Society” – z listopadu 1995).

Vývoj a plán práce na bílé knize

Rada EU a Evropský parlament již v minulosti opakovaně vyjádřily svůj zájem diskutovat záležitosti mládeže a přístupů (politik) vůči ní, a to na základě širšího počtu statistických ukazatelů, více informací a potřebách mládeže a koherentního souboru politicko-strategických možností.

V roce 1999 navrhla evropská komisařka Viviane Redingová vytvořit „Bílou knihu o mládeži” v EU. Tento návrh byl oznámen na setkání Rady programu Youth, 23.11.1999. Počátkem roku 2000 pak začal plánovací proces. Aby byla bílá kniha založena na nejširším možném informačním základě, bylo rozhodnuto, že bude diskutována s několika cílovými skupinami – s mladými lidmi, zodpovědnými činiteli za politiku vůči mládeži na národní úrovni, s experty v oblasti a s reprezentanty občanské společnosti. Pro každou z těchto skupin platí jiné metodologické přístupy a načasování konzultačního procesu. Předpokládá se, že první výsledky konzultací budou k dispozici počátkem roku 2001, poté budou vyhodnocovány, diskutovány v rámci komise a začleněny do bílé knihy, jež by měla být dokončena a přijata v druhé polovině roku 2001 (za belgického předsednictví EU).

Bližší info poskytuje na svých stránkách Evropská komise.

Konzultace s mladými lidmi

jsou jedním ze čtyř pilířů konzultačního procesu a mají tři fáze:

  • během května a června 2000 uspořádalo všech 15 států EU národní konzultace s mladými lidmi,
  • na evropské úrovni se v Paříži ve dnech 5. – 8. 10. 2000 sejde evropská konference mládeže s cca 450 mladými lidmi z různých zemí a sociálních prostředí,
  • setkání rady „Mládež” 9. 11. 2000 prodiskutuje výsledky této konference, společně se skupinou mladších reprezentantů.

Tímto však proces nekončí, naopak, měl by nastartovat dlouhodobé konzultace mladých lidí v členských i nečlenských zemích EU, pokračování by mělo přinést i internetové diskusní fórum.

Zapojení zástupců mládeže z nečlenských evropských zemí EU

je organizováno Evropským fórem mládeže, jež je garantem výběru 2-6 účastníků konference z každého státu a zodpovídá za jejich přípravu.

Česká účast

První informace od YFJ byla obdržena ČRDM a KSDM v červenci 2000. Na MŠMT se k tomuto tématu konala porada s Mgr. J. Fryčem, za přítomnosti statutárních zástupců obou střešních organizací + 1 dalšího zástupce z každé střechy, zodpovědného za oblast zahraničí. Zde se mimo jiné projednávala otázka vyslání zástupce z ČR na přípravné setkání Evropské konference o mládeži. Tímto úkolem byl na základě dohody předsedů obou platforem pověřen Pavel Trantina (ČRDM). Dne 5. 9. 2000 se v prostorách ČNA Mládež uskutečnil přípravný seminář, jenž diskutoval dotazník Evropské komise (základ pro diskusi na národních konferencích). Kromě toho ČRDM provedla na svých internetových stránkách dotazníkový průzkum, konferenční materiály byly přeloženy a rozeslány na mnoho sdružení a institucí pracujících s mládeží. Souhrn odpovědí lze nalézt v tomto článku.Tento postup byl v Bruselu velice kladně hodnocen.

Pavel Trantina se jako vedoucí české delegace (definováno tak YFJ) zúčastnil od 7. do 9. 9. na přípravném setkání v Bruselu. Pátek 8. 9. byl věnován poradě zástupců nečlenských států EU se zástupci Evropského fóra mládeže (YFJ). P.Trantina tam prezentoval závěry ze semináře, jenž ČRDM ve spolupráci s KSDM uspořádala na půdě ČNA Mládež 5. 9., stejně jako o internetovém dotazníkovém projektu ČRDM. V sobotu se v sídle Evropské komise uskutečnila porada zástupců všech zemí, jež na konferenci přijedou.

Členy české delegace jsou:

Pavel Trantina, ČRDM, vedoucí delegace,
Jitka Borovská, ČRDM,
Petr Dolínek, KSDM,
Lucie Halíková, KSDM.

Předpokládá se, že za ČR pozvání obdrží také další dva experti (pravděpodobně z ČNA a MŠMT), prozatím je to však ze strany Evropské komise nejasné.

Proces tvorby Bílé knihy, stejně jako její implementace (jež je plánována na zhruba 10 let), se dříve či později přímo dotkne také České republiky (nejpozději vstupem ČR do EU, možná však již při akcesních rozhovorech). Bylo by proto vhodné věnovat tomuto procesu pozornost – například při přípravě zákona o mládeži a nové politiky vůči mládeži.

Další informace lze získat u autora této zprávy (Pavel Trantina, ČRDM, pavel.trantina@junak.cz).
Praha, 28. 9. 2000

Napsal: admin