Evropská politika

Co je to Evropské fórum mládeže (YFJ)

Logo Evropského fóra mládeže

Evropské fórum mládeže: Hlas mladých lidí v Evropě

Evropské fórum mládeže (European Youth Forum Jeunesse – YFJ) je evropskou mezinárodní organizací, založenou v roce 1996 národními radami mládeže a mezinárodními nevládními organizacemi mládeže. Je následníkem CENYC (Council of European National Youth Committees) a ECB (European Co-ordination Bureau of International Non-Governmental Youth Organizations), jež reprezentovaly zájmy mládeže od šedesátých let. Funguje prostřednictvím Fóra mládeže Evropské unie (YFEU), jež tvoří most mezi YFJ a institucemi Evropské unie (a fakticky tak na aktivity celoevropského fóra získává prostředky od EU).

Snahou YFJ je zastávat zájmy mladých lidí v celé Evropě a podporovat jejich aktivní zapojení do vytváření společné Evropy, založené na hodnotách lidských práv, demokracie a vzájemného porozumění.

Evropské fórum mládeže sdružuje 89 členských organizací – národních rad mládeže a mezinárodních nevládních organizací mládeže – s přibližně 10 milióny mladých lidí z více než 40 evropských států. Členské organizace reprezentují širokou škálu zájmových oblastí: studentské spolky a organizace mládeže s politickou orientací, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí, menšiny, výchovné organizace, organizace venkovské mládeže a mnoho dalších. YFJ je vedeno mladými lidmi – ti, kteří rozhodují jsou všichni pod 35 let, zatímco Byro – nejvyšší reprezentativní orgán, je složeno z dobrovolníků s průměrným věkem 26 let.

Mladí lidé a jejich organizace hrají aktivní roli v zajišťování obnovy a rozvoje demokracie – požadováním uznání sociálních, kulturních, politických a ekonomických práv a zodpovědností. Doplňují tak standardní politický proces – jsou schopni být partnery politikům, vládám a úřadům. YFJ je jediným zástupcem a demokratickou strukturou v Evropě, zastupující jejich zájmy vůči mezinárodním institucím (především vůči EU, Radě Evropy a OSN). YFJ slouží jako prostředník toku informací a názorů mezi mladými lidmi a rozhodujícími činiteli.

Organizační schéma YFJ

Organizační schéma Evropského fóra mládeže

Další informace lze nalézt na www.youthforum.org.

Napsal: admin