Evropská politika

Závěry z českého Youth Eventu

V článku naleznete závěry mezinárodní akce Youth Event 2009, jež se konala v rámci českého předsednictví v Radě EU v Praze od 2. do 5. června 2009.

Souhrn obecných komentářů ke Strategii EU pro mládež z pracovních skupin

 • Mladí lidé vítají novou Stategii EU pro mládež.
 • Dokument je poměrně obecný. Postrádá konkrétní cíle, měřitelné indikátory a přesné definice pojmů.
 • EU by neměla přijmout Strategii pro mládež, ale Strategii s mládeží. Mělo by být specifikováno, jak se budou mladí lidé podílet na dosahování cílů jedonotlivých oblastí činnosti. Participace mladých lidí by měla být považována za metodu implementace ostatních oblastí činnosti.
 • Dokument nespecifikuje konkrétní metody implementace a způsoby měření pokroku na úrovni celoevropské i členských států. Členské státy by měly přijmout národní implementační plány.
 • Mladí lidé vítají meziodvětvový přístup a dlouhodobou orientaci Strategie pro mládež.
 • Mladí lidé, stejně jako národní rady mládeže a Evropské forum mládeže by měli být vice zapojeni do strukturovaného dialogu o způsobech implementace nové strategie.
 • Mladí lidé identifikovali několik dalších oblastí, jež by měly být též zahrnuty:
  • Mezikulturní dialog
  • Rovné příležitosti
  • Mírová výchova
  • E-participace a e-demokracie

Participace, Dosah a Informace

Věříme, že participace by měla být základním prvkem celé Strategie pro mládež a její implementace v každé oblasti činnosti by měla být explicitně vyjádřena. Důležité oblasti činnosti by měly být:

 • Vytvoření spojení mezi mládeží a politiky na místní, oblastní a národní úrovni pro zvýšení možností k ovlivnění politiků a informování mládeže o výhodách aktivního občanství, například pomocí rad mládeže a NNO;
 • Rozvinutí oboustranně vyváženého dialogu mezi mládeží a místními politiky o tématech, která by měla být konzultována s mládeží;
 • Poskytnutí relevantních a objektivních informací pochopitelných pro mladé lidi pomocí vytvoření standardů informování mládeže na evropské úrovni. Tyto informace by měly být předávány skrz organizace mládeže a mladí lidé by měli dostat možnost komunikovat zpět a diskutovat na místních, národních a mezinárodních setkáních mládeže. Existující média by měla být podněcována k prezentaci témat takovým způsobem, který je činí relevantními pro mladé lidi;
 • Za účelem vyhnutí se negativní a problematické kategorizaci „neorganizované“ mládeže by měl cíl být přeformulován jako „podporování účasti více a více rozdílných mladých lidí“. Toto by mělo být docíleno:
  • Uznáním role a odpovědnosti škol a propagace participace zahrnutím neformálních prvků vzdělávání a organizací mládeže;
  • Podporou organizací a sítí na základní úrovni k oslovení více mladých lidí prostřednictvím, mezi jinými, tréninků a výměny dobrých příkladů;
 • Práce s mládeží by měla být finančně, infrastrukturně, duševně a politicky podporována. Měla by být uznávána pro svůj multidimenzní pozitivní efekt. Jednotné evropské standardy kvality by měly být vyvinuty prostřednictvím dialogu mezi členskými státy;
 • Bez ohledu na politickou afilaci či absenci této, musí být zajištěno poskytování finančí podpory a infrastruktury pro organizace mládeže, stejně jako musí být zajištěno že zpětná vazba z výsledků procesu participace bude předána rozhodujícím orgánům a zpět.

Sociální začlenění a Zdraví

Sociální začlenění

 • Měla by být ustanovena efektivní antidiskriminační politika a legislativa, včetně ochrany proti diskriminaci na základě věku, vyznání, postižení, sexuální orientace, pohlaví, bohatství, vzdělání, mezi jinými. Je nutno pamatovat, že sociální vyloučení může mít různé podoby a různý základ;
 • Uznání a využití potenciálu mládežnických organizací, které se již zabývají sociálním začleněním;
 • Rozvoj politiky sociálního začlenění by měl být založen na dialogu mezi zájmovými stranami a důležitými hráči v této oblasti, mládežnické organizace nevyjímaje;
 • Na míru šité informace a podpora ohledně dostupných fondů EU pro iniciativy sociálně vyloučených mladých lidí a pro organizace pracující na projektech sociálního začlenění;
 • Mobilita mladých lidí by měla být zajištěna jak uvnitř, tak vně EU;
 • Pojmy jako e-inclusion (začlenění občanů do informační společnosti), které nemají jasnou obecně známou definici by neměly být užívány, nejsou-li definovány; efektivní přístup k novým technologiím je důležitý pro sociální začlenění mladých lidí;
 • Indikátory a měřítka jako vymýcení chudoby mladých lidí k roku 2018 by měly být vyvinuty k monitorování efektivní implementace politik sociálního začlenění;
 • Členské státy by měly:
  • Ustavit efektivní mechanismy, které zaručí, že mladí lidé nebudou ohroženi bezdomovectvím, nezaměstnaností nebo finančím vyloučením,
  • Garantovat právo na skloubení rodičovství a pracovního života poskytnutím dostupné péče o děti všem rodinám,
  • Propagovat rovnost v rodičovství rozdělením rodičovských dovolených rovnoměrně mezi oba rodiče,
  • Poskytnout určitou minimální sociální podporu a rovnou sociální ochranu všem mladým lidem.

Zdraví a sport

 • Preferovali bychom název „Zdraví a blahobyt“, neboť sport považujeme spíše za nástroj k dosažení blahobytu;
 • Blahobytem myslíme například možnost dosáhnout dobrého zdraví, využít svých práv a netrpět stresem;
 • Shledáváme akce (Strategie EU) nejasnými ve smyslu vymezení cílových skupin;
 • Uvažujeme zdraví a blahobyt jako předpoklady pro aktivní občanství a naopak;
 • Chceme zdůraznit, že školy a mládežnické organizace jsou důležitými zájmovými stranami a měly by být zahrnuty v plnění cílů;
 • Chceme zůraznit mezioborový přístup a shledáváme, že ostatní oblasti činnosti jsou spojené (například: vzdělávání, participace, zaměstnanost, atd.) a důležité k dosažení dobrého zdraví;
 • K dosažení dobrého zdraví a blahobytu je nutné nebýt diskriminován, například na základě sexuálních preferencí;
 • Státy by měly prosazovat Úmluvu o právech dítěte, například právo ovládat své vlastní tělo;
 • Měly by existovat nástroje a způsoby, kterými by mladí lidé mohli komunikovat své problem a obavy související s jejich duševním a tělesným zdravím, měli by být vyslyšeni a měla by jim být nabídnuta pomoc;
 • Státy by měly vytvářet příležitosti pro zájmové aktivity a sporty prostřednctvím mládežnických a sportovních organizací;
 • Státy by měly, ve spolupráci s mládeží, ustavit národní plány činnosti, určující jak dosáhnout dobrého zdraví a blahobytu, tyto plány by měly být následovány statistikami.

Dobrovolnictví a vzdělávání

Neformální vzdělávání

 • Uznání NNO jako hlavních poskytovatelů neformálního vzdělávání a propagace neformálního vzdělávání na všech úrovních;
 • Rozvinutí systému záruky kvality pro poskytovatele neformálního vzdělávání na evropské i národní úrovni;
 • Mladí lidé by měli být zapojeni do všech procesů souvisejících s jejich vzděláváním.

Dobrovolnictví

 • Uznání jednotlivých schopností získaných z dobrovolnické zkušenosti na místní, národní a evropské úrovni;
 • Dobrovolná práce s mládeží by měla být uznána jako důležitý prvek politiky občanské společnosti;
 • Raději než vytvářet nové dobrovolnické příležitosti, měla by být pozornost zaměřena na odstraňování bariér účasti v existujících dobrovolných aktivitách.

Zaměstnatelnost, Podnikavost a Rozvíjení potenciálu

Rozvíjení potenciálu

 • Požadujeme, aby pojem „talent“ nebyl používán a byl nahrazen pojmem „potenciál“, jelikož věříme, že všichni lidé mají potenciál který může a měl by být rozvinut.

Zaměstnatelnost

 • Zajistit, že zaměstnanost mládeže zůstane prioritou pomocí vytváření vice a lepších pracovních příležitostí, odstraňování nejistoty a implementací aktivních politik zaměstnanosti;
 • Práce s mládeží a dobrovolnictví by mělo být všude v Evropě uznáno jako plnohodnotná cesta k získání kompetencí a zkušeností pro zaměstnání (youth pass, euro pass atd.);
 • Rovné příležitosti pro mladé lidi ke vstupu a udržení se na trhu práce by měly být zajištěny;
 • Voláme po spolupráci mezi sociálními partnery, rozhodujícími orgány a mládežnickými organizacemi ve vytváření a implementaci politik zaměstnanosti;
 • Spojení pracovního a soukromého života by mělo být podporováno prostřednictvím péče o děti, flexibilní pracovní doby a dalších podobných mechanismů;
 • Kariérní poradenství by mělo být dostupné pro všechny mladé lidi a začínat ve škole; mělo by být zachováno po ukončení formálního vzdělání v jiných veřejných institucích.

Podnikavost

 • Podnikatelské programy by měly být dostupné na všech úrovních vzdělávání;
 • Proces založení firmy nebo neziskové organizace by měl být podpořen centralizací informací u jedné instituce a zjednodušením procedury (politika jednoho okénka);
 • Snadno dostupné a pochopitelné informace by měly být dostupné;
 • Mentorské programy pro začínající podnikání by měly být vytvářeny;
 • Nové technologie by měly usnadnit administratviní služby a být „citizen-friendly“ (snadno použitelné pro občany);

Tvorba politiky založená na důkazech

Doporučení:

Bod 5 – Uvedení vize v praxi v novém rámci integrované spolupráce

5.0

 • Mezioborový přístup, což znamená zahrnutí pohledu mládeže napříč politikami EU, by měl být součástí všech nástrojů implementace, vytvářeje tak koncept směřování mládeže, který by měl být uplatnitelný ve všech oblastech nařízení a politik.
 • Strukturovaný dialog by měl být základem celého systému.

5.5 Tvorba politiky založená na důkazech

Navrhujeme:

 • Vyvinout více koherentní strukturu bodu 5.5, např:
  1. existujicí nástroje, které potřebují aktualizovat (Eurostat, EKCYP, Research Framework),
  2. existující nástroje, které je potřeba vylepšit (Eurydice, pravidelný Eurobarometer),
  3. nové nástroje (pracovní skupiny, účastný výzkum);
 • Definovat jak a proč by Eurydice (existující trendy vývoje priorit) měla být přezkoumána;
 • Dát jasné indikace složení, zaměření a lhůty pro pracovní skupiny;
 • Spojit pracovní skupiny zmíněné v 5.2 a semináře zmíněné v 5.3 s pracovními skupinami z 5.5 – strukturovaný dialog;
 • Vytvořit spojení a podpořit participaci v celém procesu výzkumu a praxe ve spolupráci se všemi zájmovými účastníky, tj. rozhodovacími orgány, výzkumníky a mladými lidmi na všech úrovních;
 • Definovat jasné indikátory a konkrétní cíle pro zajištění porovnatelnosti dat ze všech členských států;
 • Vítáme a podporujeme spuštění studií, přesto silně doporučujeme nastavení transparentní agendy pro návrhy všech studií, například Baby Bonds.

5.6 Zjednodušené podávání zpráv

 • Silně radíme Evropské komisi, aby vyžadovala, raději než doporučovala členským státům publikovat zprávy, například jako část webových stránek EKCYP.
Napsal: admin