Praktické informace

Zahraniční komise ČRDM

Na Drábských světničkách (foto Marek Krajči)

Zahraniční komise ČRDM je poradním orgánem představenstva ČRDM složená ze zástupců členských organizací a zainteresované české mládeže. Hlavním cílem je na základě kontinuální činnosti přispívat ke zlepšování zahraničních kontaktů ČRDM a české mládeže a jejich prezentaci, stejně jako prosazování jejich zájmů a spolupráce s dalšími subjekty doma i v zahraničí.

Vize ČRDM vůči zahraničí

ČRDM je oficiálním reprezentantem dětí a mládeže v České republice a jejich organizací na mezinárodním fóru a toto postavení využívá v jejich prospěch.

Cíle zahraniční komise ČRDM

 • Prezentovat a reprezentovat ČR, ČRDM, české děti a mládež a jejich organizace v zahraničí.
 • Zajišťovat funkční obousměrný informační kanál a servis z oblasti dětí a mládeže se zahraničím.
 • Formulovat priority ČRDM pro maximální využití členství v Evropském fóru mládeže. Na základě priorit zapojit členy do tematických oblastí činnosti Fóra a politik vůči mládeži na evropské úrovni a jejich prosazování na úrovni národní.
 • Zapojit ČRDM do regionální spolupráce v rámci Evropy a dbát především na specifika našeho přímého regionu Evropy střední.
 • Zapojit ČRDM do zahraničních politických procesů (policy procesess), které se týkají ČR a ČRDM a jejich usměrňování dle priorit a zájmů českých dětí a mládeže.
 • Zapojovat českou mládež do zahraničních aktivit, aby co nejširší okruh mladých lidí měl možnost zúčastnit se takovýchto událostí.
 • Sdílet příklady dobré praxe:
  • hledat inspiraci v zahraničí pro rozvoj domácího prostředí,
  • vyvážet naše know-how a sdílet jej se zahraničními partnery.

Personální obsazení Komise

 • Komisi řídí a za její činnost je zodpovědný k tomu určený člen představenstva ČRDM.
 • Členství v Komisi je na dobrovolné bázi a otevřené všem zájemcům o rozvoj její činnosti, stejně jako činnosti ČRDM na základě delegace členskými organizacemi ČRDM.
 • Zapojení zájemců do činnosti je možné kdykoliv, souhlasí-li s tímto většina členů Komise, stejně tak může dojít k případnému vyloučení člena např. na základě dlouhodobé nečinnosti nebo vystupováním v rozporu se zájmy ČRDM.
 • Plošné oslovení potenciálních zájemců z organizací za účelem zapojení provádí Komise jednou ročně na počátku každého kalendářního roku.
 • Členem Komise je také zahraniční sekretář ČRDM, který je jejím tajemníkem.

Úkoly Komise

 • Komise se podílí zejména na přípravě zahraniční strategie ČRDM, na vypracovávání doporučení pro Představenstvo v otázkách týkajících se zahraničí, na přípravě akcí ČRDM spojených se zahraničím a na přípravě podkladů sloužících k zahraničním jednáním.
 • Komise se také transparentně podílí na nominaci a výběru zájemců na zahraniční semináře, konference, vzdělávací aktivity apod.
 • Pokud může ČRDM nominovat více lidí na zájmově důležité aktivity, které mohou mít dopad na cíle Komise nebo ČRDM, bere Komise v úvahu zkušenost a mandát nominovaných z hlediska reprezentativnosti. Zároveň v případech, kde je to možné a vhodné, vytváří možnosti pro zapojení co nejširšího okruhu mladých lidí, tedy také z okruhu mimo ČRDM (tzv. neorganizovaná mládež).
 • U zahraničně-politických akcí má hlavní slovo ve výběru zástupců Představenstvo nebo Předseda ČRDM, Komise může vydat doporučující stanovisko.
 • Komise také zodpovídá za případné proškolení „nováčků“ a také získání následného hodnocení akce, stejně jako jejích výstupů.
 • Komise se podílí na rozšiřování a naplňování zahraničního portálu ČRDM na adrese http://zahranici.crdm.cz/.
 • Komise se podílí na udržování dobrých kontaktů s dalšími radami dětí a mládeže a dalšími zahraničními partnery. V ideálním případě by mělo být alespoň jednou ročně uspořádáno společné setkání s partnery.

Fungování Komise

 • Komise se schází nejlépe jednou měsíčně nebo dle aktuálních potřeb a vyvíjí průběžnou činnost.
 • Komise a její členové pracují především projektovým způsobem.
 • Na přípravě strategické činnosti Komise by se měly v ideálním případě podílet menší pracovní týmy složené z jejích členů a výstupy být schvalovány většinově celou Komisí.
 • Komise se usnáší v běžných záležitostech více než polovinou zúčastněných členů.
Napsal: Marek Krajči