Zprávy z akcí

Evropské setkání (konference) mládeže, 5. – 8. 10. 2000, Paříž

Evropské setkání mládeže bylo součástí konzultačního procesu při přípravě Bílé knihy EU o mládeži (White Paper on the EU Youth Policy). Zúčastnilo se jej okolo 450 delegátů, mladších 26 let ze zemí EU a zástupců asociovaných, kandidátských zemí a zemí EFTA a více než 100 pozorovatelů z řad dospělých „decission makers”. Za ČR byli pozvání čtyři delegáti – dva za ČRDM (Jitka Borovská a Pavel Trantina), dva za KSDM (Lucie Halíková a Petr Dolínek).

Cíle a metody setkání

Oficiálním cílem setkání, dle definice Evropské komise, bylo dát mladým lidem možnost „být slyšeni” ve věci jejich problémů. Již podmínky výběru účastníků, především nízká věková hranice (už od 16 do 25 let) a snaha po tom, zapojit též „neorganizovanou mládež” vedla ke značné roztříštěnosti účastnického spektra. Problémem tak byla nízká míra informovanosti delegátů, jejich nízký vhled do „politiky” mládeže, mnohdy nízké porozumění tomu, co se po nich žádá a především, co z jejich názorů je relevantní vzhledem k Evropské komisi a Bílé knize o mládeži. Víceméně tak setkání probíhalo jako velký dětský parlament.

Program

Oficiální program byl zahájen ve čtvrtek 5. 10. večer přijetím delegátů v sídle francouzské vlády (Hotel Matignon) premiérem Lionelem Jospinem.

Pracovní část zahájily projevem v pátek 6. 10. ráno evropská komisařka Viviane Redingová a francouzská ministryně školství, mládeže a sportu Marie-George Buffetová. Poté se účastníci rozešli do deseti workshopů s tématy (vždy po dvou workshopech):

  • participace,
  • práce, zaměstnanost, praktické (odborné) vzdělávání, sociální integrace,
  • výchova a vzdělání,
  • blahobyt, osobní autonomie a kultura,
  • evropské hodnoty, mobilita, vztahy ke zbytku světa.

Workshopy, facilitované vždy dvěma profesionálními moderátory, většinou zpočátku identifikovaly nějaké široce sdílené problémy a v menších skupinkách k nim hledaly doporučení na změnu či zlepšení. Velký důraz kladli organizátoři na přípravu závěrečného pléna, kde byly prezentovány výstupy z pěti tématických sekcí (vždy dva workshopy stejného tématu společně). Hosté – francouzská ministryně školství, zástupci Evropské komise a „troiky” (současná, minulá a budoucí předsednická země EU), zodpovědní za mládež – reagovali na tyto prezentace a na diskusní příspěvky z pléna. Závěr byl přenášen živě přes internet.

Zapojení českých delegátů

Čtyři čeští delegáti se plně účastnili tří různých workshopů (Výchova a vzdělání, Blahobyt, osobní autonomie a kultura a Evropa). Dva z nich byli určeni za zpravodaje svých workshopů (L. Halíková v oblasti Blahobyt, osobní autonomie a kultura a Pavel Trantina pro oblast Výchova a vzdělání) a získali si významné postavení mezi ostatními zpravodaji.

Výstupy

Okamžitým výstupem bylo referování na plénu. To však, vzhledem k časovému limitu a nutnosti shody mezi dvěma workshopy, vyznívalo často velmi generelně.

Detailnějšími výstupy jsou reporty jednotlivých workshopů, které se stanou nedílnou přílohou Bílé knihy. Ty jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

Použitelnost pro ČR

Díky aktivní účasti ve workshopech jsme měli možnost alespoň částečně ovlivnit výstupy v náš prospěch. Můžeme říci, že se Češi neztratili, ba právě naopak.

Samotný proces tvorby Bílé knihy pokračuje a my do něho budeme stále zapojeni. V pravidelném informování MŠMT a našich organizací o průběhu tohoto procesu vidíme možnosti, jak přenášet evropské zkušenosti k nám. Věříme, že to může být cenný příspěvek k tvorbě nového zákona o mládeži.

Další informace poskytne: Pavel Trantina, ČRDM, pavel.trantina@junak.cz

Napsal: admin