Zprávy z akcí

Stezka ke kompetencím se začala rozvíjet

Účastníci semináře ve Vratislavi

Koncem roku 2015 se rozeběhl nový mezinárodní projekt „Spolupráce pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských kompetencí“, do kterého je zapojena Česká rada dětí a mládeže společně s polskou nadací Umbrella z Vratislavi a Litevským centrem mládeže z Vilniusu. Jak je zřejmé již z názvu, v projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

Za každou zapojenou organizaci se účastní pět pracovníků s mládeží a pět mladých lidí. Náplní činnosti účastníků je vývoj a testování nových metod vzdělávání v mezinárodním kolektivu. Jejich aktivita bude probíhat jak na třech mezinárodních setkáních (po jednom v každé zemi), tak i v době mezi nimi na národní a lokální úrovni. Výstupem projektu má být „vzdělávací stezka“ ve formě publikace (dostupné v tištěné i elektronické podobě) a dalších nástrojů, které poskytnou organizacím pracujícím s mladými lidmi metodiku vzdělávání ke zvyšování sociálních a občanských kompetencí včetně jejich ověření.

Inovativnost projektu spočívá nejen v očekávaném výstupu a jeho formách, ale hlavně v rovnocenném zapojení všech účastníků (jak pracovníků s mládeží, tak samotné mládeže) do tvorby výstupu. Tedy mladí lidé budou přímo vytvářet metody pro vzdělávání dalších mladých lidí.

Logo projektu Cooperation for social&civic competences' innovative educationPrvní mezinárodní setkání se odehrálo ve dnech 25. až 29. dubna 2016 v polské Vratislavi. Program semináře se točil zejména kolem metod neformálního vzdělávání. Po nezbytném vzájemném seznámení účastníků, představení záměru projektu a programu setkání účastníci diskutovali v tzv. World Cafe o historii občanské společnosti v jejich zemích, o tom, co jsou sociální kompetence a jak se získávají, co zajímá mladé lidi v současnosti, co je pro ně důležité, proč se mladí lidé nezapojují do občanského života a jakým způsobem se dá internet využít pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí.

Následovalo představení předem vybraných vzdělávacích metod, které jednotlivým partnerům připadaly zajímavé a inspirativní pro využití v projektu. Poté si účastníci „na vlastní kůži“ vyzkoušeli tři metody (jednu za každou organizaci) s jejich následným objasněním z pedagogického hlediska.

Důležitou součástí programu bylo vysvětlení rozdílu mezi informálním, neformálním a formálním vzděláváním a představení „učícího kontinua“ – přístupu analýzy metod z hlediska jejich účelu, obsahu, procesu a kontextu, v němž jsou používány. Tento přístup byl využit pro „dekonstrukci“ metod prezentovaných dříve a k následné rekonstrukci do podoby návrhu nových metod, které by sloužily stejnému účelu, avšak s využitím jiného kontextu, obsahu a procesu.

Účastníci se dostali i mimo Vratislav, když ve čtvrtek vycestovali do vzdělávacího centra ve vesnici Krzyzowa (známější pod původním německým názvem Kreisau), kde se dozvěděli o minulosti tohoto místa i o nabídce aktivit pro vzdělávání mladých lidí. Dále jim byly představeny způsoby ověřování kompetencí a znalostí dosažených díky formálnímu, neformálnímu i informálnímu učení. Jako konkrétní nástroj ověřování v oblasti neformálního vzdělávání byl prezentován Europass-mobilita, který bude k tomuto účelu využíván i v rámci našeho projektu.

Vše, co se účastníci do té doby dozvěděli a naučili během setkání, pak zúročili v poslední části programu, kdy využili „učící kontinuum“ k navržení konkrétní vlastní metody nebo vzdělávací aktivity určené ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí, kterou zrealizují a vyzkoušejí ve své zemi, přičemž na dalším setkání proběhne představení a vyhodnocení dosažených výsledků. Součástí semináře ve Vratislavi byl pochopitelně i „neoficiální program“: společné večeře, prohlídka města (dokonce jsme se během ní svezli i na lanovce!) i trocha volného času, který účastníci využili k bližšímu vzájemnému seznámení.

Polské setkání se dle nás i účastníků velmi vydařilo; účastníci se dozvěděli mnoho nového, do celého průběhu programu se aktivně zapojovali, přicházeli se skvělými nápady a konkrétními návrhy. Doufáme, že projekt bude pokračovat v podobném duchu i na dalším mezinárodním setkání, tentokrát v litevském hlavním městě Vilniusu, kam se naše delegace vydá koncem června 2016. Už nyní se těšíme.

(Článek vyšel původně 16. 6. 2016 ve zpravodaji Archa 4/2016.)

S podporou programu Evropské unie Erasmus+

Více o projektu se dozvíte na stránkách ČRDM…

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku